מכרז פומבי 12/02021 לביצוע עבודות הנגשה פרטניות במוסדות חינוך

מכרז פומבי מספר 2021/12 לביצוע עבודות הנגשה פרטנית במסודות חינוך

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 10,700 ש"ח   בתוקף עד ליום 09/08/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : (רשות) ייערך ביום 26/04/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 02/05/2021 בשעה 15:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 12/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 09/05/2021 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 25/04/2021 09/05/2021 לחץ כאן
אומדן נגישות 25/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מס (1) 26/04/2021   לחץ כאן
הבהרה מס (2) 26/04/2021   לחץ כאן