מכרז פומבי מספר 14/2021 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים

מכרז פומבי מספר 14/2021 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 40,395 ש"ח   בתוקף עד ליום 23/08/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : (רשות) ייערך ביום 10/05/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 16/05/2021 בשעה 15:00 למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 14/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 27/05/2021 בשעה 15:00  לפי (הבהרה מס 1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/05/2021 23/05/2021 לחץ כאן
כתב כמויות 19/05/2021   לחץ כאן
הבהרה מס (1) 20/05/2021 27/05/2021 לחץ כאן