מכרז פומבי מספר 15/2021 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

מכרז פומבי מספר  15/2021 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 25,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 14/09/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרות:  ניתן להעביר עד ליום 10/06/2021 בשעה 15:00למייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 15/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 14/06/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 07/06/2021 14/06/2021 לחץ כאן
הבהרה מספר 1 13/06/2021 20/06/2021 לחץ כאן