מכרז (מסגרת) פומבי מס' 16/2021 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

מכרז פומבי מספר  16/2021 לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 077-3624300.

ערבות בנקאית: 25,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 13/10/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מנכ"לית המועצה, באמצעות פנייה בכתב בלבד, במייל ruwayday@arara-ara.muni.il.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 16/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 13/07/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
הודעת פרסום המכרז 05/07/2021 13/07/2021 לחץ כאן
חוברת המכרז 06/07/2021   לחץ כאן