מכרז פומבי מספר 17/2021 ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך ערערה עארה

מכרז פומבי מספר 17/2021 לביצוע עבודות בינוי ושיפוץמוסדות חינוך ערערה עארה

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח  את התשלום עבור המכרז יש לבצע באמצעות העברה בנקאית לחן המועצה המקומית מספר 10-906-444900/44 עם פירוט מספר המכרז 17/2021בפרטי ההעברה.

יש להעביר העתק מההעברה הבנקאית למייל ruwayday@arara-ara.muni.il.

ערבות בנקאית: 29,500 ש"ח   בתוקף עד ליום 01/11/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה: ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 26/07/2021שעה ,15:00 מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
 

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 17/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 01/08/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 19/07/2021 01/08/2021 לחץ כאן
כתב כמויות 19/07/2021   לחץ כאן