מכרז מספר 19/2021 הזמנה לקבלת הצעות בדבר רשות שימוש והפעלת קיוסק בבית ספר תיכון ערערה

מכרז מספר 19/2021 הזמנה לקבלת הצעות בדבר רשות שימוש והפעלת קיוסק בבית ספר תיכון ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 5,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 05/11/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה: ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום  02/08/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
 

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 19/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 05/08/2021 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 26/07/2021 06/08/2021 לחץ כאן