מכרז פומבי 20/2021 לבניית והקמת קיר תומך בחלקה 71 גוש 12169

מכרז פומבי 20/2021 לבניית והקמת קיר תומך בחלקה 71 גוש 12169

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח יש להעביר לחן מועצה מקומית מספר 10-906-44900/44 עם פירוט מספר המכרז 20/2021 בפרטי ההעברה הבנקאית. העתק מההעברה יועבר לאימייל ruwayday@arara-ara.muni.il

ערבות בנקאית: 13,640 ש"ח   בתוקף עד ליום 15/11/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים ושאלות הבהרה: המפגש חובה, ייערך ביום 04/08/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה. ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום  09/08/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il תשובות תשלחנה עד 48 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 20/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 15/08/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 30/07/2021 15/08/2021 לחץ כאן