מכרז פומבי מספר 18/2021 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה

מכרז פומבי מספר 18/2021 לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 15,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 15/11/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה: ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום  08/08/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il תשובות תשלחנה עד 48 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 18/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 15/08/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 30/07/2021 15/08/2021 לחץ כאן