מכרז פומבי מס' 2021/22 בדבר הקמת והפעלת עגלה לאספקת מזון קל ומוצרי שתייה- עסק מסוג" בית אוכל אחר" בבית ספר חט"ב ערערה

מכרז פומבי מס' 2021/22 בדבר הקמת והפעלת עגלה לאספקת מזון קל ומוצרי שתייה- עסק מסוג" בית אוכל אחר" בבית ספר חט"ב ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 5,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 25/11/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : הינו חובה יתקיים ביום 22/08/2021 בשעה 14:00 במשרדי המועצה

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 22/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 29/08/2021 בשעה 15:00  (הבהרה מס' 1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 16/08/2021 25/08/2021 לחץ כאן
הבהרה מספר 1 25/08/2021 29/08/2021 לחץ כאן