מכרז פומבי 23/2021 לביצוע עבודות עפר ופיתוח בבתי קברות עארה ערערה

מכרז פומבי מס' 23/2021 לביצוע עבודות עפר ופיתוח בבתי קברות עארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח 

ערבות בנקאית: 24,300 ש"ח   בתוקף עד ליום 06/12/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : הינו חובה יתקיים ביום 31/08/2021 בשעה 10:00 במשרדי המועצה

שאלות הבהרה ניתן להעביר עד ליום 01/09/2021 שעה 14:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 23/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 06/09/2021 בשעה 15:00   לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 26/08/2021 06/09/2021 לחץ כאן
כתב כמויות- ערערה 26/08/2021   לחץ כאן
כתב כמויות - עארה 26/08/2021   לחץ כאן
כתב הבהרה - מספר 1 (דחיית מועד מפגש מציעים) 30/08/2021   לחץ כאן