מכרז פומבי 25/2021 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני

מכרז פומבי מס' 25/2021 למתן שירותי תובע חיצוני עבור מועצה מקומית עארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 5,00 ש"ח 

ערבות בנקאית: 5,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 30/12/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות מציעים : ניתן להעביר עד ליום 26/09/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 25/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/09/2021 בשעה 15:00   לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 30/08/2021 30/09/2021 לחץ כאן