מכרז פומבי מספר 27/2021 לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה במוסדות חינוך וברחבי הישוב ערערה

מכרז פומבי מספר 27/2021 לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה במוסדות חינוך וברחבי הישוב ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח 

ערבות בנקאית: 8,400 ש"ח   בתוקף עד ליום 16/12/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש ושאלות מציעים : המפגש הינו רשות, שייערך ביום 08/09/2021 שעה 09:00 במשרדי המועצה, שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 09/09/2021 שעה 14:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות:יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 27/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/09/2021 בשעה 15:00 לפי הבהרה מס' (2)   לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 03/09/2021 16/09/2021 לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 13/09/2021   לחץ כאן
הבהרה מס' (2) 14/09/2021 30/09/2021 לחץ כאן