מכרז מסגרת 28/2021 להפקת אירועים המוניים ולא המוניים בעארה וערערה

מכרז מסגרת  28/2021 להפקת אירועים המוניים ולא המוניים בעארה וערערה 

מחיר מסמכי המכרז : 5,00 ש"ח 

ערבות בנקאית: 31,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 20/12/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 14/09/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 28/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 20/09/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 07/09/2021 20/09/2021 לחץ כאן