מכרזי פומבי מספר 29/2021 שירותי גבייה משפטיים

מכרז פומבי מספר 29/2021 הזמנה להציע שירותי גבייה משפטיים עבור המועצה המקומית עארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 5,00 ש"ח 

ערבות בנקאית: 5,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 14/02/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 1/11/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 29/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 14/11/2021 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 20/10/2021 14/11/2021 לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 11/11/2021   לחץ כאן