קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

 

קול קורא110/2021

קול קורא להשתתפות נציגי ציבור

בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

מועצה מקומית ערערה מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם במועצה.

 

 על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. תושב הרשות המקומית.
  2. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה .
  3. אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית ואינו בעל זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית, לחבר מועצה ברשות המקומית או לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית.
  4. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.
  5. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
  6. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.
  7. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

 

על המועמד למלא שאלון/תצהיר כדין עליו יש לחתום בפני עו"ד, אותו ניתן לקבל במשרדי מחלקת ההון האנושי במועצה ומצורף לפרסום באתר האינטרנט של המועצה.

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות הנציגים נדרשת בין השעות 9:00 -16:00 .

מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, יזומנו לראיון.

המועצה שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד על פי שיקול דעתה הבלעדי. המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח, שאלון למועמד ואסמכתאות לאגף משאבי אנוש המועצה, בדוא"ל : drushim@arara-ara.muni.il  .

מועד אחרון להגשה 30.12.2021 .

 

קישור למילוי שאלון הצעת מועמדות : לחץ כאן