מכרז פומבי מספר 01/2022 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים בעארה ערערה

מכרז פומבי מספר 01/2022 הזמנה לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כבישים בעארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 2,000 ש"ח 

ערבות בנקאית: 38,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 24/05/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים : חובה ביום 15/02/2022 בשעה 10:00

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 17/02/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, ת/שובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 24/02/2022 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור

מועד פרסום

מועד הגשה

להורדה

חוברת המכרז

06/02/2022

24/02/2022

לחץ כאן

כתב כמויות - ערערה

06/02/2022

 

לחץ כאן

כתב כמויות - עארה

06/02/2022

 

לחץ כאן

מפרט טכני

06/02/2022

 

לחץ כאן