מכרז פומבי מספר 02/2022 לביצוע תכנית העצמת צעירים בעארה וערערה במסגרת קול קורא של קרנות הביטוח לאומי

הזמנה להגשת הצעות לביצוע תכנית העצמת צעירים בעארה וערערה ושילובם במעורבות חברתית במסגרת קול קורא שפורסם ע"י קרנות הביטוח לאומי

 

  1. המועצה המקומית עארה ערערה, מזמינה בזה ארגונים, ואשר עונים על תנאי הסף שלהלן, להגיש הצעה ללביצוע תכנית העצמת צעירים בעארה וערערה ושילובם במעורבות חברתית במסגרת קול קורא שפורסם ע"י קרנות הביטוח לאומי (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמך המצורף המופיע באתר המועצה www.arara-ara.muni.il
  2. ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 17/02/2022 שעה 15:00, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il.
  3. יש למלא את הבקשה ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים, בתוך מעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז 02/2022" בלבד עד ליום 21/02/2022 בשעה 15:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר).

להורדת מסמכי המכרז :

שם מסמך תאריך פרסום מועד אחרון להגשה להורדה
חוברת המכרז 15/02/2022 21/02/2022 לחץ כאן
קול קורא להגשת בקשות לפיתוח תוכניות חדשניות בתחום השתתפות ומעורבות חברתית
לצעירים ולצעירות בהדרה מהחברה הערבית
15/02/2022   לחץ כאן