מכרז פומבי 04/2022 לתכנון ופיקוח עליון מגרש משולב מקורה

 מכרז פומבי מספר 04/2022 לתכנון ופיקוח עליון מגרש משולב מקורה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 10,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 15/06/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 10/03/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 04/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 22/03/2022 בשעה 15:00 (הבהרה מס 1)לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 06/03/2022 15/03/2022 לחץ כאן
הבהרה (1) 15/03/2022 22/03/2022 לחץ כאן
הבהרה (2) 15/03/2022   לחץ כאן