מכרז פומבי מספר 07/2022 לביצוע עבודות פיתוח וגינון כניסת ערערה

 מכרז פומבי מספר 07/2022 לביצוע עבודות פיתוח וגינון כניסת ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח

ערבות בנקאית: 10,800 ש"ח   בתוקף עד ליום 30/06/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים (רשות) : ייערך ביום 27/03/2022 בשעה 10:00 במשרדי המועצה  שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 29/03/2022 שעה 14:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 07/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 31/03/2022 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 23/03/2022 31/03/2022 לחץ כאן
כתב כמויות 24/03/2022   לחץ כאן