מכרז פומבי מספר 08/2022  למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר למתחמים  8-9-11 בתכנית הכוללנית - שכונת "אלג'רס, כניסת הישוב ומתחם השוק בערערה"

 מכרז פומבי מספר 08/2022  למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר למתחמים  8-9-11 בתכנית הכוללנית - שכונת "אלג'רס, כניסת הישוב ומתחם השוק בערערה"

 

מחיר מסמכי המכרז : 2,200 ש"ח

ערבות בנקאית: 55,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 14/07/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 05/04/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 08/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 14/04/2022 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 24/03/2022 14/04/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 06/04/2022   לחץ כאן