מכרז פומבי 10/2022 לביצוע עבודות הנגשת מבנה המועצה ואולם ספורט ערערה

מכרז פומבי מספר 10/2022  לביצוע עבודות הנגשת מבנה המועצה ואולם ספורט ערערה

מחיר מסמכי המכרז :400 ש"ח

ערבות בנקאית: 8,900 ש"ח   בתוקף עד ליום 14/07/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

מפגש מציעים: הינו רשות שייערך ביום 05/04/2022 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 07/04/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 10/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 19/04/2022 בשעה 13:00 בהתאם להבהרה מס' (3) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 27/03/2022 14/04/2022 לחץ כאן
כתב כמויות מבנה המועצה 27/03/2022   לחץ כאן
כתב כמויות אולם ספורט ערערה 27/03/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 1 05/04/2022   לחץ כאן
כתב כמויות מתוקן לפי הבהרה מס' 1 05/04/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 2 05/04/2022   לחץ כאן
כתב כמויות מתוקן לפי הבהרה מס' 2 05/04/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' (3) מתן אורכה להגשת הצעות 13/04/2022   לחץ כאן