מכרז פומבי מס' 11/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר למתחמים -9-8 11

מכרז פומבי מספר 11/2022  להכנת תכנית בניין למתחם 8+9+11

מחיר מסמכי המכרז :2,200 ש"ח

ערבות בנקאית: 55,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 12/08/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 26/04/2022 שעה 14:00 באמצעות המייל: rechesh@arara-ara.muni.il - וmahmoode@arara-ara.muni.il
תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 11/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 12/05/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 20/04/2022 12/05/2022 לחץ כאן