מכרז מספר 12/2022 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון מבנה רב תכליתי

מכרז פומבי מספר 12/2022 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון למבנה רב תכליתי

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח

ערבות בנקאית: 10,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 13/09/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 22/06/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: monaa@arara-ara.muni.il תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 12/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 28/06/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 13/06/2022 28/06/2022 לחץ כאן
הבהרה מס 1 20/06/2022   לחץ כאן
הבהרה מס 2 27/06/2022   לחץ כאן