מכרז פומבי מספר 14/2022 לביצוע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך ערערה עארה

מכרז פומבי מספר 14/2022 לביצוע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך ערערה עארה

מחיר מסמכי המכרז :1,500 ש"ח

ערבות בנקאית: 27,600 ש"ח   בתוקף עד ליום 21/10/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

סיור קבלנים ושאלות הבהרה: סיור חובה ביום 07/07/2022 שעה 10:00  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 17/07/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: monaa@arara-ara.muni.il תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 14/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 21/07/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/07/2022 21/07/2022 לחץ כאן
כתב כמויות 04/07/2022   לחץ כאן
הבהרה מס 1 19/07/2022   לחץ כאן