מכרז פומבי מס' 15/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר למתחם 10 "אלדהראת" בערערה

מכרז פומבי מספר 15/2022  למתן שרותי תכנון להכנת תכנית  בניין עיר למתחם 10

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח

ערבות בנקאית: 23,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 03/11/2022  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 28/07/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: mahmoode@arara-ara.muni.il - monaa@arara--ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 15/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 15/08/2022 בשעה 15:00  (הבהרה מס' 1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 21/07/2022 03/08/2022 לחץ כאן
הבהרה מס 1 הארכת תוקף  02/08/2022   לחץ כאן 
הבהרה מס' 2  09/08/2022   לחץ כאן