מכרז פומבי 17/2022 לאספקת נייר וציוד משרדי ומתכלה למוסדות ציבור וחינוך

מכרז פומבי מספר 17/2022 לאספקת נייר וציוד משרדי ומתכלה למוסדות ציבור וחינוך

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח

ערבות בנקאית: 4,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 28/11/2022  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

 ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 23/08/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל:  monaa@arara--ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 17/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 28/08/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 16/08/2022 28/08/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 24/08/2022   לחץ כאן