מכרז פומבי 18/2022התקנה ואחזקה של מערכת גילוי אש וכיבוי אש במוסדות חינוך 

מכרז פומבי 18/2022התקנה ואחזקה של מערכת גילוי אש וכיבוי אש במוסדות חינוך 

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח

ערבות בנקאית: 6,200 ש"ח   בתוקף עד ליום 18/12/2022  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

סיור ושאלות הבהרה  

סיור לא חובה יתקיים ביום  11.9.2022 בשעה 10:00  במשרדי המועצה, ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 12/09/2022 שעה 14:00 באמצעות המייל:  monaa@arara--ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 18/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 18/09/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/09/2022 18/09/2022 לחץ כאן
כתב כמויות 04/09/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 1 11/09/2022   לחץ כאן