מכרז פומבי 19/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר ל "שכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב – מתחם 3 "

מכרז פומבי 19/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר ל "שכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב – מתחם 3 "

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח

ערבות בנקאית: 14,600 ש"ח   בתוקף עד ליום 20/12/2022  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 13/09/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל:  monaa@arara--ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 19/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 20/09/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 05/09/2022 20/09/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 26/09/2022   לחץ כאן