מכרז פומבי 20/2022 לאספקת כרטיסים נטענים לגננות (אשראי)

מכרז פומבי 20/2022 לאספקת כרטיסים נטענים לגננות (אשראי)

ערבות בנקאית: 4,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 30/01/2023 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 16/10/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: 

monaa@arara-ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 20/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 21/11/2022 בשעה 15:00 -הבהר מס'( 4) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 06/10/2022 30/10/2022 לחץ כאן
הבהרה מס 1 26/10/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 2 30/10/2022 07/11/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 3 06/11/2022 14/11/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 4 13/11/2022 21/11/2022 לחץ כאן