מכרז פומבי 21/2022 לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS

מכרז פומבי 21/2022 לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS

מחיר רכישת מכרז : 3,000 ש"ח 

ערבות בנקאית: 50,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 31/12/2022 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 20/10/2022  באמצעות המייל: 

kaicha@walla.co.il , מועד אחרון למענה בכתב על השאלות עד ליום 25/10/2022

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 21/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/10/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 06/10/2022 30/10/2022 לחץ כאן
צו ארנונה לשנת 2022 06/10/2022   לחץ כאן
תקן מדידות המכרז למיפוי ישראל 0610/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 1  25/10/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 2  26/10/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' 3 27/10/2022   לחץ כאן