מכרז 23/2022 למתן שירותי תכנון עיר לשכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב

מכרז פומבי 23/2022 למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר ל "שכונת ח'ור סקר- ואדי אלקסב – מתחם 3

 

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 14,600 ש"ח   בתוקף עד ליום 30.01.2023  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 24/10/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: 

mahmoode@arara-ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 23/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/10/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 11/10/2022 30/10/2022 לחץ כאן