מכרז מס 22/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

מכרז מספר 22/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

מחיר מסמכי המכרז : 2,000 ש"ח 

ערבות בנקאית: 25,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 30.01.2023  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 20/10/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: 

monaa@arara-ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 22/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 30/10/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 06/10/2022 30/10/2022 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 26/10/2022   לחץ כאן