מכרז מספר 25/2022 להכנת תכנית בניין עיר, לשתי מובלעות חקלאיות במתחם 10 "אלדהראת"  בתכנית המתאר הכוללנית

מכרז מספר 25/2022 להכנת תכנית בניין עיר, לשתי מובלעות חקלאיות במתחם 10 "אלדהראת"  בתכנית המתאר הכוללנית

מחיר מסמכי המכרז : 1,000ש"ח 

ערבות בנקאית: 23,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 21.02.2023  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה  

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 14/11/2022 שעה 15:00 באמצעות המיילים: 

mahmoode@arara-ara.muni.il

rechesh@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 25/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 21/11/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 25/10/2022 21/112022 לחץ כאן