מכרז פומבי מס 26/2022

מכרז מספר 26/2022 לביצוע עבודות תכנון
ופיקוח עליון כבישים. כביש מס' 23

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח 

ערבות בנקאית: 10,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 24.02.2023  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

סיור ושאלות הבהרה : הסיור אינו חובה שיערך ביום 17/11/2022 בשעה 10:00

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 20/11/2022 שעה 15:00 באמצעות המיילים: 

mahmoode@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 26/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 24/11/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 07/11/2022 24/11/2022 לחץ כאן
מסמך הבהרות  22/11/2022   לחץ כאן