מכרז פומבי מס' 28/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

מכרז פומבי מס' 28/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 

מחיר מסמכי המכרז : 2,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסף שך 25,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 28/03/2023

שאלות הבהרה : ישלחו בכתב למייל מנהלת הרכש הנ"ל עד ליום 20/12/2022

באמצעות המייל: monaa@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 28/2022" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 08/01/2023 בשעה 15:00  - לפי הבהרה מס ' 2 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 13/12/2022 28/12/2022 לחץ כאן
הבהרה מס (1) 27/12/2022   לחץ כאן
הבהרה מס (2) 27/12/2022 08/01/2023 לחץ כאן