מכרז פומבי מספר 29/2022 הריסה והקמת מבנה חדש בי"ס אלנהדה

מכרז פומבי מס' 29/2022 לקבלת הצעות מחיר להריסת והקמת בית ספר אלנהדה

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסף שך 200,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 29/03/2023

מפגש מציעים : יערך ביום 20/12/2022 בשעה 10:00

שאלות הבהרהישלחו בכתב למייל מנהלת הרכש הנ"ל עד ליום 20/12/2022

באמצעות המייל: mahmoode@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 29/2022" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 29/12/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 13/12/2022 29/12/2022 לחץ כאן
כתב כמויות 13/12/2022   לחץ כאן
מפרט טכני 13/12/2022   לחץ כאן
הבהרה מס' (1) שינוי בתנאי סף  26/12/2022   לחץ כאן