מכרז מס' 30/2022 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כביש חור סקר וחניית בית ספר מקיף עארה בעארה וערערה

מכרז פומבי מס' 30/2022 ביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כביש חור סקר וחניית בית ספר מקיף עארה בעארה וערערה

מחיר מסמכי המכרז : 530 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסף שך 6,600 ש"ח בתוקף עד לתאריך 15/04/2023

מפגש מציעים : יערך ביום 08/01/2023 בשעה 10:30

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 09/01/2023 שעה ,14:30 למזכירות המועצה, באמצעות המייל:mazkirut@arara-ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 30/2022" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 15/01/2023 בשעה 15:30  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 25/12/2022 15/01/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 25/12/2022   לחץ כאן
מפרט טכני 25/12/2022   לחץ כא