מכרז 01/2023 הזמנה לקבלת הצעות מחיר להריסת והקמת בית ספר אלנהדה

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסף שך 225,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 09/05/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 01/02/2023 בשעה 10:00

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 02/02/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mahmoode@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 09/02/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 22/01/2023 09/02/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 22/01/2023   לחץ כאן
מפרט טכני 22/01/2023   לחץ כאן
הבהרה (1)  09/02/2023   לחץ כאן