מכרז פומבי 04/2023 להריסה והקמת בניין חדש בי"ס אלנהדה

מחיר מסמכי המכרז : 3,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסף שך 237,500 ש"ח בתוקף עד לתאריך 05/07/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 28/03/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 29/03/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mahmoode@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 04/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 05/04/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 19/03/2023 05/04/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 19/03/2023   לחץ כאן
מפרט טכני 19/03/2023   לחץ כאן