מכרז פומבי 03/2023 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני

מחיר מסמכי המכרז :200 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 1,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 05/07/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 05/07/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 29/03/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 03/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 13/04/2023 (הבהרה מס' 1) בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 20/03/2023 05/04/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 05/04/2023 13.04.2023 לחץ כאן