מכרז מס' 05/2023 להפעלת בית חם לנערות בישוב עארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז :300 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 15,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 06/07/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 29/03/2023 שעה 12:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 05/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 06/04/2023 בשעה 12:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 23/03/2023 06/04/2023 לחץ כאן
הוראות התע"ס 23/03/2023   לחץ כאן