מכרז מס' 06/2023 הזמנה לקבלת הצעות מחיר לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג

מחיר מסמכי המכרז :3,500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 91,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 18/07/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 09/04/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 10/04/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 06/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 18/04/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 28/03/2023 18/04/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 28/03/2023   לחץ כאן