רשימה במקומות ציבוריים מונגשים נכון ליום 30/03/2023

הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית/במועצה המקומית עארה ערערה

שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023)

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998

 

מס' סידורי

שם המבנה

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מבנה

 

 

Y מרכז מבנה

 

 

השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

תחנה לבריאות המשפחה עארה

 

 

207819.82

 

712422.6771

תחנה לבריאות המשפחה

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

בעלת הנכס

ומפעילה

2

מועדון גיל זהב ערערה

 

 

208786.7

 

711508.6898

 

חדרי פעילות

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

בעלת הנכס

ומפעילה

3

מועדון גיל זהב - ערערה שכירות

 

 

209533.56

711300.83

חדרי פעילות

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

מפעילה

4

תחנה לבריאות המשפחה ערערה

 

 

209302.36

711036.905

תחנה לבריאות המשפחה

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

בעלת הנכס

ומפעילה

5

מועדון גיל זהב - ח'ור סקר

 

 

211267.79

711407.2298

חדרי פעילות

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

מפעילה

6

יחדת קידום נוער

 

 

208372.88

711756.4303

אולם, משרדים, כיתות

בוצעו כל העבודות לפי סקר נגישות.

חסר מערכות שמע יותקנו עד 4.4.2023

בעלת הנכס

ומפעילה

  • רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורי

שם המקום

שם הישוב והרחוב

 

 

מספר בית

X מרכז מקום

 

 

Y מרכז מקום

 

 

סוג המקום שאינו בניין

 

 

דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו

מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)

1

בית קברות ח'ור סקר

 

 

211453.5

711388.39

בית קברות

לפי סקר נגישות

מפעילה

2

בית קברות ואדי אלקסב

 

 

211118.31

711784.9

בית קברות

לפי סקר נגישות

מפעילה

3

בית קברות ערערה

 

 

209519.63

710881.5

בית קברות

לפי סקר נגישות

בעלת הנכס

ומפעילה

 

בית קברות עארה

 

 

208244.1

712537.4

בית קברות

לפי סקר נגישות

בעלת הנכס

ומפעילה

 

אלשיח' ח'לף

 

 

209479.41

710854.61

אתר היסטורי

לפי סקר נגישות

בעלת הנכס

ומפעילה

 

חניה ציבורית

 

 

208315.71

711844.36

חניה

לפי סקר נגישות

בעלת הנכס

ומפעילה