מכרז 07/2023 לביצוע עבודות פיתוח סלילה וריבוד כביש חור סקר וחניית בית ספר מקיף עארה בעארה וערערה

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 6600 ש"ח בתוקף עד לתאריך 21/08/2023

מפגש מציעים : הינו חובה שיערך ביום 14/05/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 15/05/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 07/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 21/05/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/05/2023 21/05/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 04/05/2023   לחץ כאן
מפרט מיוחד 04/05/2023   לחץ כאן
הבהרה (1) 10/05/2023   לחץ כאן
הבהרה (2) 18/05/2023   לחץ כאן