מכרז מספר 08/2023 להגשת הצעות מחיר לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג'

מחיר מסמכי המכרז :3,500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 91,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 25/08/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 17/05/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 18/05/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 08/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 25/05/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 15/05/2023 25/05/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 04/05/2023   לחץ כאן