מכרז פומבי מס' 09/2023 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

מחיר מסמכי המכרז :5,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 100,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 08/09/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 30/05/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 31/05/2023 שעה 13:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 09/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 21/06/2023 בשעה 14:00 לפי הבהרה מספר 3  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 22/05/2023 08/06/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 06/06/2023 15/06/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' (2) 13/06/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (3) 14/06/2023 21/06/2023 לחץ כאן