מכרז פומבי מספר10/2023 עבודות תכנון ופיקוח עליון מבנה רב תכליתי ואולם התעמלות ליד ב"ס אלנהדה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 10,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 16/10/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 09/07/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 10/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 16/07/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 26/06/2023 16/07/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 10/07/2023   לחץ כאן