מכרז מס' 11/2023 לביצוע עבודות שיפוץ מוסדות חינוך

מחיר מסמכי המכרז : 400 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 9,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 23/10/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 16/07/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: monaa@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 11/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 25/07/2023 בשעה 15:00 הבהרה מס' 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 10/07/2023

23/07/2023

לחץ כאן
כתב כמויות 10/07/2023   לחץ כאן
פירוט שונים 10/07/2023   לחץ כאן
הבהרה מס 1 13/07/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 2 23/07/2023 25/07/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 3 23/07/2023   לחץ כאן