מכרז פומבי מס' 12/2023 סלילה וריבוד כביש בחור סקר וחניה בבית ספר מקיף עארה

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך שך 6600 ש"ח בתוקף עד לתאריך 27/10/2023

מפגש מציעים : הינו חובה שיערך ביום 23/07/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 24/07/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 12/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 27/07/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 17/07/2023 27/07/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 17/07/2023   לחץ כאן
מפרט מיוחד 17/07/2023   לחץ כאן