מכרז פומבי מס' 13/2023 לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג

מחיר מסמכי המכרז :3,500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 87,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 15/11/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 06/08/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 07/08/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 13/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 22/08/2023 בשעה 15:00 לפי הבהרה מס' (1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 27/07/2023 15/08/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 27/07/2023   לחץ כאן
מפרט טכני 27/07/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (1) מתן אורכה להגשה  14/08/2023 22/08/2023 לחץ כאן